NAGASE Mobility Solutions

การขับเคลื่อนอนาคตของโมบิลิตี้

  • ประวัติอันยาวนานเกือบ 200 ปี ที่เป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมี
  • เครือข่ายขนส่งสินค้าทั่วโลกและพันธมิตรทางการผลิต
  • เครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วโลกอย่างกว้างขวาง
  • วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการพัฒนา xEV
  • วัตถุดิบใหม่และเทคโนโลยีที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จากความเชี่ยวชาญด้านเรซิน
ดูข้อมูลของแผนก

ธุรกิจ

แผนกโมบิลิตี้โซลูชั่นมีบริการหลากหลายทั้งวัตถุดิบ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีการประมวลผล และกระบวนการก่อสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการขับเคลื่อน ซึ่งรวมถึงยานยนต์ อวกาศ และเครื่องจักรสำหรับการเกษตรและก่อสร้าง และเรายังพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแห่งอนาคต เช่น MaaS และการขับขี่อัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์

เราให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับส่วนประกอบภายในและภายนอกยานยนต์, ส่วนประกอบของรถยนต์อื่นๆ, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ กลุ่มสินค้า CASE และ วัตถุดิบของชิ้นส่วนประกอบ
รถยนต์อื่นๆ เช่น พลาสติกทั่วไป และ พลาสติกวิศวกรรม สี และ วัสดุติดยึด

พลังงานไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบใหม่ของเราและชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของโมบิลิตี้

สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นส่วนและวัตถุดิบของเราที่ลดผลต่อ
สิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และเทคโนโลยีการรีไซเคิล

ดูกรณีศึกษาทั้งหมด