เม็ดพลาสติก

พอลิเอสเตอร์ (พลาสติกทดแทนแก้ว)

เทอร์โมพลาสติกพอลิเอสตอร์ได้แสดงสมบัติที่ดีในหลายด้าน เช่น คุณสมบัตติทางกล, ความสามารถทนทานต่อสารเคมี, ความทนทาน ฯลฯ รูปแบบการใช้งานมีความหลากหลายอย่างมากในอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณสมบติที่โดนเด่นในเรื่องการทนความร้อน, ความสามารถในการต่อทานต่อแรงกระแทก ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จึงสามารถใช้ในงานบรรจุภัณฑ์และการแพทย์
การใช้งาน
บรรจุภัณฑ์ต่าง (กล่องอาหาร เครื่องดื่ม ใช้ทดแทนแก้ว) การแพทย์และเภสัชกรรม

พลาสติกชีวมวล

โดยปกติพลาสติกประเภทส่วนใหญ่นำมาจากของเสียทางการเกษตรผสมกับสารเติมแต่งแบบพิเศษ เพื่อเพื่มความสามารถและนำไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน หลังจากนั้นสามารถนำไปขึ้นรูปต่อเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์หรือภาชนะต่างๆได้ ด้วยกระบวนการฉีดหรือรีด
พลาสติกประเภทนี้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง เช่น กล่องอาหาร, ของใช้และอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร, เฟอร์นิเจอร์ภายใน, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ชิ้นส่วนเครื่องเสียง และบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

PIR

พลาสติกกลุ่มนี้เป็นพลาสติกที่เหลือทิ้งหรือสูญเสียระหว่างการผลิตซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย ของเสียบางส่วนเกิดจากกระบวนการขึ้นรูปที่ผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงการผลิต หรือในบางครั้งสามารถเกิดได้จากการไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการพิมพ์ ดังนั้นพลาสติกกลุ่มนี้จึงง่ายต่อการรวบรวมและรีไซเคิล เนื่องจากของเสียเหล่านี้ไม่เคยออกจากกระบวนการผลิต

PCR

พลาสติกประเภทนี้แปรรูปมาจากพลาสติกต่างๆที่ผ่านใช้งานจากผู้บริโภคมาแล้ว เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งพลาสติกเหล่านี้เป็นวัตถุดิบตั้งตั้นที่ดีสำหรับการแปรรูปไปเป็นสินค้าประเภทอื่นเช่น ฟิล์ม กล่อง แผ่นพลาสติก หรือยังสามารถนำไปใช้หรือพัฒนาร่วมกับพลาสติกใหม่ได้ เพื่อนำไปผลิตงานต่างๆที่มีการรองรับการใช้งานเม็ดพลาสติกประเภทนี้

สารเติมแต่งควบคุมกลิ่นและกลิ่น

  • สารเติมแต่งควบคุมกลิ่นและกลิ่น
  • น้ำมันหอมระเหยถูกเติมลงไปในพลาสติก เพื่อปลดปล่อยกลิ่นหรือปกปิดไม่พึ่งประสงค์เมื่อเวลาได้ผ่านไป
  • ประสิทธิภาพสามารถขึ้นรูปกับชนิดของพลาสติกโดยอาศัยหลักการเคลื่อนตัวมาบนพื้นผิว เพื่อส่งกลิ่น

สารเติมแต่งต่อต้านจุลินทรีย์

สารต่อต้านจุลืนทรีย์ได้ถูกออกแบบมาให้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของราคา ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติหลักอย่างความสามารถการลดหรือป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์ สารเติมแต่งประเภทนี้ถูกเสนอหรือนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและประโยชน์

ผลิตภัณฑ์อื่น